Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov účastníkov súťaží

18. 05 2018 10:31 |
Markiza - GDPR
Markiza - GDPR

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len „ MARKÍZA - SLOVAKIA “) v súvislosti s propagáciou a podporou programov a programových služieb MARKÍZA – SLOVAKIA organizuje súťaže počas vysielania programových služieb a/alebo na sociálnych sieťach a/alebo na webových  stránkach, ktorých je prevádzkovateľom (ďalej len „ Súťaž “). MARKÍZA – SLOVAKIA v súvislosti so Súťažami môže spracovávať osobné údaje účastníkov Súťaží najmä v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, fotografia alebo video v závislosti od spôsobu zapojenia do konkrétnej Súťaže a pravidiel jednotlivých Súťaží, ktoré môžu byť upravené v osobitných dokumentoch zverejnených na webových stránkach MARKÍZA – SLOVAKIA. MARKÍZA – SLOVAKIA môže ďalej pri výhercoch Súťaží spracovávať meno, priezvisko, telefónne číslo, bydlisko prípadne číslo účtu, a to za účelom kontaktovania výhercu, organizácie a koordinácie odovzdania výhry. Uvedené údaje budú spracovávané vždy do 6 mesiacov od vyžrebovania a/alebo vyhodnotenia konkrétnej Súťaže.

 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, fotografia a video, prípadne ďalšie údaje potrebné na zapojenie do Súťaže je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti účastníka v Súťaži ako aj pre účasť v následnom žrebovaní a/alebo vyhodnotení Súťaže. Spracovanie osobných údajov v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko, bydlisko prípadne číslo účtu je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie odovzdania výhry z konkrétnej Súťaže. V prípade ak výherca neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, MARKÍZA – SLOVAKIA nie je schopná zabezpečiť odovzdanie výhry výhercovi Súťaže.

 

MARKÍZA – SLOVAKIA osobné údaje nesprístupňuje iným osobám.

 

MARKÍZA – SLOVAKIA neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

 

MARKÍZA – SLOVAKIA  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

Účastník Súťaže má nasledovné práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov:

Má právo najmä:

 • na základe žiadosti, od MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • na základe žiadosti, od MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na základe žiadosti, od MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
 • na základe žiadosti, od MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. MARKÍZA – SLOVAKIA už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • na základe žiadosti, od MARKÍZA – SLOVAKIA vyžadovať osobné údaje, ktoré sa jej/ho týkajú a ktoré poskytla/-tol MARKÍZA – SLOVAKIA a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), MARKÍZA – SLOVAKIA má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na MARKÍZA – SLOVAKIA a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .