Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov účastníkov a výhercov súťaží.

18. 05 2018 10:31 |
Markiza - GDPR
Markiza - GDPR

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 12330/B (ďalej len “ MARKÍZA - SLOVAKIA “) v súvislosti s propagáciou a podporou programov a programových služieb MARKÍZA – SLOVAKIA organizuje súťaže počas vysielania programových služieb a/alebo na webových stránkach, ktorých prevádzkovateľom je MARKÍZA – SLOVAKIA a/alebo pri súťažiach organizovaných prostredníctvom sociálnej siete Facebook a/alebo Instagram a/alebo YouTube (ďalej len “ Súťaž “) v rámci ktorých spracováva osobné údaje účastníkov Súťaží v rozsahu nevyhnutnom pre ich zapojenie sa do Súťaže (napr. meno, priezvisko, email, telefónne číslo, verejné užívateľské meno pre účet na príslušnej sociálnej sieti, fotografia alebo video a iné údaje zverejnené Účastníkom súťaže na jeho verejnom profile v závislosti od spôsobu zverejnenia danej Súťaže a jej organizácie a v závislosti od zapojenia do konkrétnej Súťaže a pravidiel jednotlivých Súťaží, ktoré môžu byť upravené v osobitných dokumentoch zverejnených v súvislosti s danou Súťažou), a to všetko za účelom zapojenia sa účastníka Súťaže do Súťaže a jeho následného kontaktovania.

 

MARKÍZA – SLOVAKIA pri výhercoch Súťaže spracováva okrem vyššie uvedených údajov aj osobné údaje v rozsahu údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry v závislosti od jej povahy (napr. meno, priezvisko, adresa a pod.), a to za účelom kontaktovania výhercu a organizácie a koordinácie poskytnutia výhry výhercovi.

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracovávané po dobu 6 mesiacov odo dňa oznámenia posledného z výhercov Súťaže.

 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na zapojenie sa do Súťaže je pre účely Súťaže zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti účastníka v Súťaži. V prípade, ak účastník Súťaže neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete na vyššie uvedené účely, MARKÍZA – SLOVAKIA nie je schopná zabezpečiť jeho účasť v Súťaži.

 

Spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na zapojenie sa do Súťaže a v rozsahu údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie poskytnutia výhry výhercovi Súťaže. V prípade, ak výherca Súťaže neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, MARKÍZA – SLOVAKIA mu nie je schopná zabezpečiť odovzdanie výhry.

 

V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí platí, že informácia v rozsahu verejného užívateľského mena pre účet na príslušnej sociálnej sieti prostredníctvom ktorej sa účastník Súťaže zapojil do súťaže môže byť za účelom  zdokladovania priebehu Súťaže a jej transparentnosti zverejnená na oficiálnej webovej stránke MARKÍZA – SLOVAKIA a/alebo na oficiálnom profile spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na príslušnej sociálnej sieti.

 

Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA inak nesprístupňuje osobné údaje iným osobám, okrem (i) subjektov, ktorým poskytnutie osobných údajov jej ako prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; a okrem poskytnutia osobných údajov (ii) subjektu Ivana Javorčeková, IČO: 47 100 010, miesto podnikania: 97227 Liešťany, Lomnica 249, ktorému osobné údaje účastníkov súťaže sprístupňuje za účelom vyhodnotenia vhodných kandidátov na výhercu Súťaže a ktorému sa sprístupňuje osobné údaje výhercov Súťaže za účelom zabezpečenia odovzdania výhier; a okrem poskytnutia osobných údajov (iii) subjektom zabezpečujúcim odovzdanie výhier; a okrem poskytnutia osobných údajov (iv) subjektom zabezpečujúcim technické riešenie danej Súťaže.

 

Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / EHS priestoru). V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / EHS priestoru), pokiaľ prenos týchto údajov nevyplýva priamo z charakteru a podmienok používania príslušnej sociálnej siete, ktorá o uvedenom svojho užívateľa informuje samostatne ako osobitný prevádzkovateľ. Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

Účastník Súťaže (resp. následne Výherca súťaže) má ako dotknutá osoba v súvislosti so spracovávaním osobných údajov najmä nasledovné práva:

 1. vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
 4. vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE – SÚŤAŽE“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net .

 

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .