Novinárska činnosť

25. 05 2018 09:01 |
Markiza - GDPR
Markiza - GDPR

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY NOVINÁRSKEJ ČINNOSTI A VÝKONU SLOBODY PREJAVU A INFORMÁCIÍ

(ďalej len “ Informácia “)  

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava (ďalej len “ Spoločnosť “ alebo “ My “ vo všetkých tvaroch) touto Informáciou informuje a poučuje, akým spôsobom spracúva a chráni osobné údaje, ktoré sú súčasťou reportáží, článkov, zdieľaní, príspevkov, či akýchkoľvek iných podôb a foriem, ktoré sú vytvárané a zverejňované pri výkone novinárskej činnosti Spoločnosti a v súvislosti s ňou, či pri realizácii ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie (ďalej len “ Príspevky “).

 

Táto informácia reflektuje právnu úpravu obsiahnutú v:

 • Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “ GDPR “); a
 • Zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ ZOOÚ “); a
 • Ústave Slovenskej republiky, prijatej Ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. a Listinou základných práv a slobôd, prijatou uznesením č. 23/1991 Zb. (ďalej len “ Ústava a Listina “); a
 • Zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len “ Občiansky zákonník “).

 

 1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Pri výkone novinárskej činnosti a príprave jednotlivých príspevkov spracúvame množstvo informácií, dát a údajov, a to vrátane osobných údajov.

Príspevky (a v rámci nich tiež osobné údaje) zverejňujeme v súvislosti s výkonom našej novinárskej činnosti a ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie, a to v rámci nami prevádzkovaného televízneho vysielania alebo na našich internetových (on-line) platformách s cieľom informovať verejnosť a aktuálnych udalostiach prostredníctvom realizácie základných práv a slobôd zaručených Ústavou a Listinou.

 1. Aké údaje o Vás zhromažďujeme a odkiaľ ich máme

Pri príprave príspevkov spracúvame osobné údaje v rozsahu primeranom sledovanému účelu, ktorým je informovanie verejnosti, a teda naplnenie práva verejnosti na prístup k informáciám. Pred zverejnením príspevkov posudzujeme primeranosť zásahu do práv a slobôd osoby, o ktorej osobné údaje sa jedná, s prihliadnutím na právo verejnosti na prístup k informáciám a nášmu záujmu toto právo realizovať. Ďalej posudzujeme tiež otázku primeranosti rozsahu a typu zverejňovaných osobných údajov. Pri tomto posudzovaní berieme zvláštny ohľad na spracovanie zvláštnych kategórii osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje), akými sú napr. údaje o náboženskom vyznaní, zdravotnom stave alebo sexuálnej orientácie a údaje týkajúce sa rozsudku v trestných veciach, ktoré požívajú vyššiu mieru ochrany. Tieto zvláštne kategórie osobných údajov spracúvame a prípadne zverejňujeme len pokiaľ sme dospeli k záveru, že na ich spracovaní a zverejnení je významný celospoločenský záujem.

Hoci v súvislosti s prípravou príspevkov spracúvame množstvo osobných údajov, nie vo všetkých prípadoch sú nami spracované osobné údaje aj následne zverejnené a sprístupnené verejnosti. V niektorých prípadoch si spracované osobné údaje ponechávame v našich interných systémoch a archívoch, a to napríklad pre budúce použitie v rámci iných príspevkov či pre prípadnú obranu v súdnych či iných sporoch.

Spracovanie osobných údajov pre novinárske účely (alebo pre účely akademického, umeleckého alebo literárneho prejavu) požíva práva na ochranu zdroja a obsahu informácií. V praxi to znamená, že identitu osôb, ktorá nám poskytla informácie obsiahnuté v príspevkoch, môžeme v odôvodnených prípadoch utajiť. Pri realizácií novinárskej činnosti a ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie využívame tiež informácie z verejných zdrojov, vrátane iných médií, tlačových agentúr alebo priamo od dotknutých osôb.

 1. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje

Pri výkone novinárskej činnosti a ďalších činností v rámci výkonu slobody prejavu a práva na informácie spracúvame osobné údaje predovšetkým na základe čl. 85 GDPR v spojení s ust. § 78 ods. 1 a ods. 2 ZOOÚ, podľa ktorého je možné osobné údaje spracúvať tiež vtedy, ak je to nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel a taktiež ak je to nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Toto spracovanie osobných údajov nie je podmienené povolením alebo schválením Úradu pre ochranu osobných údajov ale vyplýva priamo zo základných zásad pre spracúvanie osobných údajov. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov sú tiež naše oprávnené záujmy (napr. záujem na ochrane pred právnymi nárokmi tretích osôb) a výkon ústavne zaručenej slobody prejavu a informácií.

 1. Ako a komu môžeme zdieľať a sprístupňovať Vaše osobné údaje

Osobné údaje zverejňované v rámci Príspevkov sú z našej strany sprístupňované verejnosti v rámci nami prevádzkovaného televízneho vysielania alebo na nami prevádzkovaných internetových (on-line) platformách.

Osobné údaje môžu byť tiež zdieľané s tretími osobami, najmä s poskytovateľmi služieb, ktorí Spoločnosti poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu v oblasti IT bezpečnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej správy a/alebo orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ tak ustanoví príslušný zákon alebo pokiaľ je to potrebné k uplatneniu našich práv alebo k ochrane našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích osôb) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spravidla neposkytujeme  do zahraničia. V odôvodnených prípadoch však môžu byť odovzdané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru niektorej z našich spriaznených spoločností zo skupiny CME.

Osobné údaje zverejnené na nami prevádzkovaných internetových platformách môžu byť prístupné aj zo zahraničia.

 1. Vaše práva

Nariadenie GDPR Vám priznáva niekoľko práv, konkrétne právo na prístup k údajom, právo namietať spracovanie, právo na výmaz, úpravu alebo obmedzenie spracovania, právo na prenos osobných údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania. Tieto práva pri spracovaní pre novinárske účely alebo pre účely akademického, umeleckého alebo literárneho prejavu alebo pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami bližšie upravuje ZOOÚ a GDPR, ktoré stanovujú určité výnimky zo všeobecnej úpravy práv dotknutých osôb. Je tomu tak preto, že spracovanie pre tieto účely je dosť špecifické a dochádza pri ňom k stretu ústavne zaručeného práva na ochranu súkromia a práva na slobodu prejavu a informácie.

Jedná sa napr. o výnimku pri uplatňovaní práva na výmaz a opravu osobných údajov. Pri uplatnení týchto práv pre vyššie uvedené účely budeme pri ich vybavovaní postupovať podľa iných právnych predpisov, najmä podľa ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa ochrany osobnosti.

ZOOÚ limituje aj možnosť uplatnenia práva na obmedzenie spracovania, ktoré Vám bude priznané len keď Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely spracovania už nepotrebujeme a obmedzenie ich spracovania by si nevyžadovalo neprimerané úsilie.

Právo vzniesť námietku máte len voči konkrétnemu zverejneniu (prípadne inému sprístupneniu verejnosti), pričom túto námietku musíte riadne odôvodniť. Žiadame Vás preto, aby ste pri vznášaní akýchkoľvek námietok uviedli konkrétne dôvody, ktoré nám pomôžu pochopiť, prečo sa domnievate, že Váš oprávnený záujem na ochrane Vašich práv prevažuje nad záujmom na  zverejnenie. V prípade, že zistíme, že Vaša námietka je dôvodná, podnikneme kroky k odstráneniu Vašich osobných údajov z predmetného Príspevku. O výsledku posúdenia Vašej námietky Vás budeme bez zbytočného odkladu informovať.

ZOOÚ ďalej obmedzuje aj uplatnenie práva na prenosnosť a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, a to najmä preto, že sa pri spracovaní pre vyššie uvedené účely dajú tieto práva aplikovať len vo veľmi výnimočných prípadoch.

Vo zvláštnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné pre splnenie účelu spracovania, a teda na našu novinársku činnosť, pričom to súčasne nepovedie k vysokému riziku pre Vaše oprávnené záujmy, môžeme uplatnenie niektorých Vašich práv z nariadenia GDPR odložiť, prípadne Vám ich uplatnenie neumožniť.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Keďže je spracovanie osobných údajov pre novinárske účely špecifické, zostávajú Vaše osobné údaje na našich internetových stránkach zverejnené spravidla veľmi dlhú dobu. Podobne je tomu aj u televíznych reportáží, ktoré sú v našich archívoch uložené spravidla neobmedzenú dobu.

Ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv a preukážete nám, že zverejnené údaje neprimerane zasahujú do Vášho práva na ochranu súkromia, prípadne práva na ochranu osobnosti, preveríme, či je dôvodné takéto osobné údaje naďalej zverejňovať a prípadne urobíme primerané kroky k ich zneprístupneniu verejnosti (napr. zmazanie či nahradenie Vášho mena a priezviska iniciálami).

Pri posudzovaní dôvodnosti Vašej žiadosti prihliadame aj na časové hľadisko, a teda či oprávnený záujem na zverejnenie osobných údajov pretrváva aj po uplynutí dlhšej doby. Záujem na dlhotrvajúcom zverejnení osobných údajov vyvodzujeme napríklad u osôb verejného záujmu, teda napr. u politicky činných osôb, štátnych či miestnych úradníkov a iných verejne činných osôb. Osobou verejného záujmu môžu byť tiež osoby, ktoré sú všeobecne známe vďaka svojim schopnostiam a zručnostiam (napr. športovci, umelci), ale tiež aj osoby, ktorých pôsobenie je pre spoločnosť negatívne (napr. páchatelia trestných činov).

Upozorňujeme však, že aj keď vyhodnotíme Vašu žiadosť ako dôvodnú a Vaše osobné údaje zneprístupnime verejnosti, uvedené ešte automaticky neznamená, že Vaše osobné údaje súčasne odstránime aj z našich interných systémov a archívov. V súvislosti s výkonom novinárskej činnosti je našim oprávneným záujmom ponechať si predmetné osobné údaje v rámci našich systémov a archívov pre budúce využitie napr. k ochrane našich práv a oprávnených záujmov.

 1. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pochybnosti ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, alebo pokiaľ si prajete uplatniť akékoľvek svoje práva s tým súvisiace, môžete obrátiť priamo na spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net alebo nás kontaktujte poštou prostredníctvom doporučeného listu na adrese MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE“.

Posledná aktualizácia: 25.05.2018

Túto informáciu môžeme príležitostne aktualizovať, v takom prípade Vás informujeme o akýchkoľvek zmenách tým, že zverejníme novú informáciu na Webových stránkach https://osobneudaje.markiza.sk/uvod/1920678_informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov

Pravidelne kontrolujte, či sa táto informácia nezmenila.