Osobné údaje cover

Nadácia TV Markíza

07. 06 2018 08:31 |
Markiza - GDPR
Markiza - GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Nadáciou TV Markíza

Nadácia TV Markíza so sídlom Bratislavská 1/, 843 56 Bratislava, IČO: 379 252 70, zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č. 203/na-2002/869 („ Nadácia TV Markíza " alebo „ my ") ako prevádzkovateľ, Vám poskytuje tieto informácie s cieľom vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.

Tieto informácie Vám poskytneme na začiatku našej interakcie prostredníctvom našich webových stránok.

 1. Na aké spracúvanie sa vzťahujú tieto informácie?

Tieto informácie sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov, členov organizácií a jednotlivcov s ktorými Nadácia spolupracuje za účelom naplnenia cieľov a poslania Nadácie TV Markíza (ďalej len " Dotknuté osoby "). Viac informácií  o Nadácii TV Markíza nájdete tu.

 1. Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Vaše osobné údaje získavame počas našej vzájomnej spolupráce, vrátane  informácií, ktoré nám poskytnete keď nás kontaktujete za účelom žiadosti o spoluprácu s Nadáciou TV Markíza  (prostredníctvom telefonickej, e-mailovej, poštovej  alebo inej komunikácie prípadne prostredníctvom Facebookovej stránky Nadácie TV Markíza). Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa líšia v závislosti od konkrétneho príbehu dotknutej osoby a projektu. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo účtu, osobný popis a fotografiu, vek, dátum narodenia a  pohlavie. V prípade, že nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, najmä ich fotografie, zodpovedáte za to, že to nezasiahne do ich práv a ste tiež povinný získať ich písomný súhlas s takýmto poskytnutím ich údajov  a na požiadanie tento súhlas preukázať.

V závislosti od príbehu dotknutej osoby a projektu spracúvame Vaše citlivé osobné údaje (napríklad informácie o Vašom zdravotnom stave). Vaše citlivé údaje spracúvame iba vtedy, keď nám na to dáte svoj výslovný súhlas.

Žiadame Vás, aby ste nám neposkytovali Vaše osobné údaje, najmä citlivé údaje, o ktoré Vás výslovne nežiadame. Ak ste nám dobrovoľne poskytli údaje (vrátane citlivých osobných údajov, napríklad tak, že nám dobrovoľne oznámite nadbytočné osobné údaje) z vlastnej vôle a nie na našu žiadosť, vymažeme ich z našich systémov, ak nebudeme považovať spracúvanie týchto údajov za nevyhnutné z dôvodu nášho oprávneného záujmu alebo ak takéto údaje sami zverejníte. V takom prípade tieto údaje vymažeme iba na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona, ak ich už nebudeme chcieť ďalej uchovávať alebo ak sami požiadate o ich vymazanie. 

V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje od organizácií z tretieho sektora (t.j organizácií s ktorými Nadácia Televízie Markíza spolupracuje na konkrétnych projektoch) („ Tretie strany “) ako napríklad dakujeme.sk, ako aj od spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica, ktorá je prevádzkovateľom programových služieb (TV Markíza, DOMA, Dajto) („ TV MARKÍZA “).


Ak získame Vaše osobné údaje od Tretej strany alebo TV MARKÍZA, poskytneme Vám všetky príslušné informácie o spracúvaní pri najbližšej možnej príležitosti, v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca po získaní Vašich osobných údajov vrátane kategórií osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, účelu spracúvania a jeho právneho základu.

 1. Ako používame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe

V súvislosti s Vašou žiadosťou o spoluprácu s Nadáciou TV Markíza môžeme získavať a spracúvať Vaše osobné údaje, vrátane citlivých osobných údajov, pre potreby kontaktovania, organizácie spolupráce, poskytnutia finančného alebo nefinančného daru. Toto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme Nadácie TV Markíza alebo na plnení zmluvy, ktorej ste ako Dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na súhlase v prípade citlivých údajov.

Môžeme tiež  zverejniť Vaše fotografie, videozáznamy, audiozáznamy alebo audiovizuálne záznamy na webovej stránke Nadácie TV Markíza alebo prostredníctvom profilu na sociálnych sieťach.

Nadácia TV Markíza môže osobné údaje poskytnúť TV MARKÍZA za účelom prípravy a výroby reportáže odvysielanej v rámci programových služieb, ktorých prevádzkovateľom je TV MARKÍZA.

V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje iba s Vaším súhlasom. V takýchto prípadoch budeme pri poskytnutí Vašich osobných údajov samostatne žiadať o Váš jasný súhlas. Váš súhlas budete môcť kedykoľvek odvolať prostredníctvom e- mailu na emailovej adrese GDPR.general@markiza.sk alebo poštou  na adresu Nadácia TV Markíza , Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava . Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť žiadneho spracúvania, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

V prípade ak sa osobné údaje požadujú z dôvodu plnenia zákonných alebo zmluvných  povinností, poskytnutie osobných údajov je povinné. To znamená, že ak takéto osobné údaje nebudú poskytnuté, nebudeme môcť  plniť náš zmluvný vzťah, ani plniť povinnosti, ktoré sú nám uložené. Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytovanie osobných údajov dobrovoľné a nemusíte ich poskytnúť.

Vaše osobné údaje ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje a adresa bydliska môžeme spracúvať tiež za účelom potenciálneho uplatňovania našich práv alebo nárokov voči Vám v budúcnosti. Toto spracúvanie je založené na našich oprávnených záujmoch, ktoré spočívajú v presadzovaní našich práv v prípadných sporoch. 

 1. Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám.

V rámci Nadácie TV Markíza  má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet osôb, ako napríklad členovia Správnej rady, a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Prijímajú sa vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Členovia správnej rady  majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov Nadácie TV Markíza  a iba v súvislosti s plnením svojich úloh.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám vrátane:

 • poskytovateľov služieb, ktorí Nadácie TV Markíza poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a obchodných zdrojov;
 • partnerov Nadácie TV Markíza v prípade spolupráce na projektoch ;
 • analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok;

Nadácia TV Markíza môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

Nadácia TV Markíza pri výbere svojich partnerov na spoluprácu dbá o to, aby takíto dodržiavali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a aby osobné údaje spracúvali iba podľa pokynov Nadácie TV Markíza. 

 1. Uchovávanie Vašich osobných údajov a prenos do zahraničia

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v rámci Európskej únie („EÚ") a Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA").

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje prenesené a uložené mimo EÚ a EHP. Ak sa uskutočňuje prenos Vašich osobných údajov z Vašej krajiny do inej krajiny, môžu byť zákony a predpisy tejto krajiny odlišné (alebo môžu poskytovať menšiu ochranou) v porovnaní s krajinou, v ktorej sa nachádzate.

Naším zámerom je neprenášať Vaše osobné údaje mimo EHP bez prijatia primeraných ochranných opatrení vrátane: (i) rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie vo vzťahu k prijímajúcej krajine alebo krajinám; (ii) certifikácie v rámci tzv. "Privacy Shield"; (iii) primeraných záväzných vnútropodnikových pravidiel; (iv) schváleného kódexu správania so záväznými a vykonateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v krajine mimo EÚ a EHP; (v) schválených certifikačných mechanizmov so záväzným a vykonateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa uplatňovať v krajine mimo EÚ a EHP primerané záruky; alebo (vi) štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

Ak máte záujem zistiť viac informácií o každom takomto prenose a primeranej ochrane, môžete sa obrátiť na manažéra pre ochranu osobných údajov TV Markíza (Privacy Manager), ktorých kontaktné údaje nájdete v časti Kontakty.

 1.  Vaše práva

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje alebo nie, o kópiu Vašich osobných údajov a/alebo ich opravu. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo na základe práva na prenosnosť o prenos Vašich osobných údajov iným subjektom. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (napríklad na účely priameho marketingu alebo vykonávanie automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania)). Máme právo požiadať Vás o súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, pričom máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez negatívnych dôsledkov vo vzťahu k Vám. Máte tiež právo namietať spracúvanie, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu (ako je uvedené vyššie) a právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami. Budete si musieť overiť svoje identifikačné údaje a v niektorých prípadoch nám budete musieť poskytnúť aj dodatočné informácie, aby sme Vám mohli na Vašu žiadosť odpovedať. Za odpoveď na Vašu žiadosť Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ tak neustanovuje zákon. Ak bude takýto poplatok účtovaný, bude primeraný Vašej žiadosti.

Za účelom uplatnenia týchto práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v časti Kontakty. Veríme, že môžeme vyriešiť akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov. Máte však právo podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov. Sťažnosť môžete podať v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, kde pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu príslušných právnych predpisov týkajúcich sa  ochrany osobných údajov.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na vykonanie účelov uvedených v tejto informácii a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov, vrátane dodržiavania minimálnych povinných lehôt uloženia a/alebo ak je to potrebné v súvislosti s uplatňovaním našich práv (a práv iných osôb). Ak máte záujem zistiť viac informácií o tom, ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese GDPR.general@markiza.sk. Vezmite prosím na vedomie, že môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré boli anonymizované bez toho, aby sme Vám o tom poskytli ďalšie informácie.

Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne určenej doby. V takýchto prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb). 

 1. Ochrana údajov

Vaše údaje uchovávame na serveroch poskytovaných tretími stranami (vrátane cloudových služieb poskytovaných tretími stranami). Používame vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu k nim. Poskytovatelia serverových úložísk sú viazaní povinnosťami týkajúcimi sa organizačného a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, použijeme striktné postupy a bezpečnostné prvky na to, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

 1. Ochrana osobných údajov detí

Nadácia TV Markíza vedome nezhromažďujeme osobné údaje umožňujúce identifikáciu osôb mladších ako 16 rokov. Ak má rodič alebo opatrovník vedomosť o tom, že jeho/jej dieťa poskytlo Nadácii TV Markíza svoje osobné údaje, mali by Nadáciu TV Markíza okamžite informovať. Ak Nadácia TV Markíza zistí, že osoba mladšia ako 16 rokov poskytla svoje osobné údaje, takéto osobné údaje okamžite vymaže zo svojich serverov, pokiaľ rodič alebo opatrovník neudelil výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa na stanovené účely.

 1. Cookies a widgety sociálnych médií

Naša webová stránka používa cookies na to, aby Vás odlíšila od ostatných užívateľov našich webových stránok. Pomôže nám to zabezpečiť Vám dobrý dojem pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožní zlepšiť naše stránky. Toto spracúvanie je založené na Vašom súhlase, ktorý ste nám poskytli na našej webovej stránke prostredníctvom nastavení vo svojom prehliadači. Podrobné informácie o cookies ktoré používame, ako dlho ich používame a účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v rámci pravidiel o používaní súborov cookies Pravidlá o používaní súborov cookies.

Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií: ako napríklad odkaz na Facebook alebo YouTube. Tieto funkcie môžu získavať Vaše údaje: ako napríklad IP adresy a webové stránky, ktoré ste navštívili, a môžu umiestňovať cookies za účelom správneho fungovania týchto funkcií. Spracúvanie údajov prostredníctvom interakcie s týmito funkciami sa riadi informáciami o spracúvaní osobných údajov príslušného poskytovateľa týchto funkcií (viď časť ohľadom Vašich práv vyššie).

 1. Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Nadáciou TV Markíza. Po kliknutí na odkaz inej webovej stránky budete presmerovaní na webovú stránku tretej strany. Ak navštívite niektorú z uvedených webových stránok, mali by ste si prezrieť informácie o spracúvaní osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice a postupy iných spoločností. Nadácia TV Markíza nemá žiadnu kontrolu nad a žiadnu zodpovednosť za obsah, postupy a praktiky vo vzťahu k ochrane osobných údajov na stránkach alebo pri službách tretích strán.

 1. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás na kontaktných  údajoch ako je uvedené v časti Kontakty.

V prípade, že nás takto kontaktujete, prosím neuvádzajte žiadne citlivé osobné údaje (napríklad informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo iných presvedčení, zdravia alebo členstva v odboroch), rodné číslo alebo informácie o trestnej zodpovednosti.

Tieto informácie môžeme z času na čas aktualizovať, pričom Vás budeme informovať o prípadných zmenách zverejnením nových informácii na našej webovej stránke. Tieto Informácie odporúčame pravidelne sledovať z dôvodu prípadných zmien.