Uchádzači o zamestnanie

25. 05 2018 10:09 |
Markiza - GDPR
Markiza - GDPR

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie  

 

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 12330/B (ďalej len “ MARKÍZA - SLOVAKIA “) ako potenciálny zamestnávateľ organizuje výberové konania, a za týmto účelom zhromažďuje ako prevádzkovateľ osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavia záujem stať sa jej zamestnancom (ďalej len “ uchádzač o zamestnanie “). Súčasťou výberových konaní je okrem iného aj rokovanie o uzatvorení zmluvy o pracovnoprávnom, resp. obdobnom pomere.

 

Podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je dobrovoľné. V súvislosti s procesom výberového konania a zaradením uchádzača o zamestnanie do výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, môže MARKÍZA – SLOVAKIA za účelom splnenia si svojich zákonných povinností a na právnom základe predzmluvných vzťahov spracovávať osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v závislosti od pracovnej pozície o ktorú daný uchádzač o zamestnanie prejavil záujem, a to najmä v rozsahu meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa, fotografia, video, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, mená a kontaktné údaje osôb s ktorými uchádzač o zamestnanie v minulosti pracoval, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti, certifikácie a osvedčenia a ďalšie informácie uvedené uchádzačom o zamestnanie v jeho životopise a prípadne aj v jeho motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie. V prípade interných žiadostí uchádzačov o zamestnanie je MARKÍZA – SLOVAKIA oprávnená použiť pre účely výberového konania aj informácie z osobnej zložky uchádzača o zamestnanie, ktoré sú nevyhnutné pre doplnenie informácií, ktoré jej uchádzač o zamestnanie poskytne.

 

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie poskytne spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA v súvislosti s procesom výberového konania aj mená a kontaktné údaje osôb s ktorými v minulosti pracoval, MARKÍZA – SLOVAKIA sa môže rozhodnúť získať od týchto osôb referencie o danom uchádzačovi o zamestnanie.

 

MARKÍZA – SLOVAKIA môže v súvislosti s procesom výberového konania okrem vyššie uvedených osobných údajov následne za účelom splnenia si svojich zákonných povinností a na právnom základe predzmluvných vzťahov spracovávať o  úspešných uchádzačoch o zamestnanie aj ďalšie osobné údaje, a to najmä v rozsahu dátum narodenia, rodné priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, pracovné povolenie, identifikačné číslo sociálnej poisťovne, informácie týkajúce sa odmeňovaniam dôchodkového a zdravotného zabezpečenia, názov banky, IBAN, informácie o zrážkach zo mzdy, informácie z pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní, a pre vybrané pracovné pozície aj informácie z výpisu z registra trestov (pracovné pozície ako napr. práca so zverenými prostriedkami, hotovosťou a pod.) a za účelom splnenia si svojich zákonných povinností aj informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch úspešných uchádzačov o zamestnanie v rozsahu podľa predpisov v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany.

 

MARKÍZA – SLOVAKIA môže okrem vyššie uvedených osobných údajov v súvislosti s procesom výberového konania spracovávať za účelom splnenia si svojich zákonných povinností aj citlivé osobné údaje úspešných uchádzačov o zamestnanie v nevyhnutnom rozsahu, ktorý vyžadujú príslušné právne predpisy v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, a to najmä údaje týkajúce sa zdravotného stavu uchádzačov o zamestnanie (najmä potvrdenie o invalidite, informácia o zdravotnom postihnutí zamestnanca, informácie o spôsobilosti úspešného uchádzača o zamestnania na výkon práce na vybranej pracovnej pozícii).

 

Údaje uchádzačov o zamestnanie budú za účelom výberového konania spracovávané po dobu do 2 mesiacov od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho po roku v ktorom bolo predmetné výberové konanie ukončené.

 

MARKÍZA – SLOVAKIA osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nesprístupňuje iným osobám. MARKÍZA – SLOVAKIA neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). MARKÍZA – SLOVAKIA  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má uchádzač o zamestnanie ako dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • vyžadovať na základe žiadosti od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • vyžadovať na základe žiadosti od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;
 • vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • vyžadovať od spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na základe žiadosti osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol MARKÍZA – SLOVAKIA a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje – uchádzači o zamestnanie“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .