Casting

28. 06 2018 18:23 , článok bol aktualizovaný 27. 10 2022 13:54 |
mara_secure02.jpg
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY CASTINGU

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica („ Spoločnosť " alebo „ my " alebo „ Markíza “) ako prevádzkovateľ, Vám poskytuje tieto informácie s cieľom vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.

1. Na aké spracúvanie sa vzťahujú tieto informácie?

Tieto informácie sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov:

· Osôb, ktoré sa chcú zúčastniť našich televíznych relácií alebo iných mediálnych produkcií, vrátane osôb, ktoré sa prihlasujú k účasti na našich televíznych programoch alebo na iných mediálnych produkciách, vrátane relácií našich Spriaznených spoločností (ako sú definované v Článku 4 nižšie) (ďalej len " Uchádzači ")

· Účastníkov našich televíznych relácií alebo iných mediálnych produkcií, vrátane relácií našich Spriaznených spoločností (ako sú definované v Článku 4 nižšie) (ďalej len " Účastníci ")

2. Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame počas našej vzájomnej spolupráce za účelom castingu do programov Markízy alebo do programov našich spriaznených spoločností, ak je to vhodné (viď článok 4). Ide najmä o informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa zaregistrujete ako uchádzač, alebo keď do programov registrujete tretie osoby (napr. Vaše dieťa) a to prostredníctvom našich webových stránok a databázy alebo papierového formulára, ďalej môže ísť o údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom predbežných dotazníkov alebo prostredníctvom telefonických hovorov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa líšia v závislosti od typu programu alebo typu mediálnej produkcie. Obsahujú najmä Vaše meno, adresu, e-mail, telefónne číslo, osobný popis a fotografiu, vek a dátum narodenia. V prípade, že nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, najmä ich fotografie, zodpovedáte za to, že to nezasiahne do ich práv a ste tiež povinný získať ich písomný súhlas s takýmto poskytnutím ich údajov a na požiadanie tento súhlas preukázať. Napríklad môžeme čas od času spracovávať vaše citlivé osobné údaje na základe vášho výslovného súhlasu v rozsahu nevyhnutnom pre účasť na programoch Markízy alebo reláciách našich Spriaznených spoločnosti (ak sa aplikuje) (pozri nižšie).

Vaše osobné údaje môžeme získať aj z verejne dostupných a prístupných adresárov a iných zdrojov.

V závislosti od typu programu/produkcie spracúvame Vaše citlivé osobné údaje (napríklad informácie o Vašom zdravotnom stave, sexualite, rase či etnickom pôvode a v prípade, že je to relevantné v závislosti na danom programe, aj výpis z registra trestov). Tieto citlivé údaje spracúvame iba vtedy, keď: i) sú relevantné v závislosti od konkrétnej relácie Markízy alebo programe našich Spriaznených spoločností (ak sa aplikuje), ii) je to od nás vyžadované na základe zákona, a / alebo, iii) nám na to dáte svoj výslovný súhlas (napríklad pri registrácii alebo podávaní žiadosti do našej online databázy).

Žiadame Vás, aby ste nám neposkytovali Vaše osobné údaje, najmä citlivé údaje, o ktoré Vás výslovne nežiadame. Osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov), ktoré nám poskytnete z vlastnej vôle a nie na našu žiadosť (napríklad tak, že nám dobrovoľne oznámite nadbytočné osobné údaje v rámci Vašej registrácie), vymažeme z našich systémov, ak nebudeme považovať spracúvanie týchto údajov za nevyhnutné z dôvodu nášho oprávneného záujmu alebo ak akéto údaje sami zverejníte. V takom prípade tieto údaje vymažeme iba na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona, ak ich už nebudeme chcieť ďalej uchovávať alebo ak sami požiadate o ich vymazanie.

3. Ako používame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe

V súvislosti s Vašou prihláškou, registráciou, účasťou a / alebo prítomnosťou na produkcii či natáčaní televízneho programu alebo iných mediálnych produkcií môžeme získavať a spracúvať Vaše osobné údaje, vrátane citlivých osobných údajov uvedených v čl. 2 vyššie, pre potreby Vašej prihlášky, užšieho výberu, výberového konania, registrácie, účasti či prítomnosti na takýchto programoch, nahrávania takýchto programov alebo mediálnej produkcie a pre súvisiacu komunikáciu s Vami a ďalšími osobami, rovnako ako aj pre posudzovanie vašej účasti v programoch alebo iných mediálnych produkciách našich Spriaznených spoločností, ak je to vhodné (ďalej len " na účely účasti v programoch Markízy ").

(i) Uchádzači a registrované osoby

V priebehu prihlasovania, registrácie, užšieho výberu a výberového konania spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane citlivých údajov uvedených v čl. 2 vyššie, pretože potrebujeme posúdiť Vaše zručnosti, kvalifikácie a všeobecnú vhodnosť pre účasť v programoch Markízy alebo iných mediálnych produkciách (prípadne v programoch alebo iných mediálnych produkciách našich spriaznených spoločností, ak je to vhodné), a preto, aby sme Vás mohli kontaktovať a rozhodnúť sa, či s Vami uzavrieme dohodu o Vašej potenciálnej účasti alebo prítomnosti v takýchto programoch či produkciách.

Ďalej tiež spracovávame vaše osobné údaje, ak to od nás vyžaduje zákon a je to potrebné pre plnenie našich oprávnených záujmov, ako sú popísané nižšie. Spracovanie vašich citlivých osobných údajov prebieha len na základe vášho predchádzajúceho, samostatného a výslovného súhlasu.

(ii) Účastníci

Počas Vašej účasti spracúvame osobné údaje, vrátane citlivých údajov uvedených v čl. 2 vyššie, na účely Vašej účasti alebo prítomnosti v takýchto produkciách alebo na nahrávaniach príslušného programu alebo mediálnej produkcie a ďalších takýchto programov alebo produkcii, a na súvisiacu komunikáciu s Vami a ďalšími osobami . Toto spracúvanie je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti Markíza a na plnení zmluvy, ktorej ste ako Účastník zmluvnou stranou (napríklad pri odoslaní príslušného formulára alebo pri podpísaní zmluvy pred takou účasťou/prítomnosťou) alebo na súhlase v prípade citlivých osobných údajov.

(iii) Budúci účastníci

Budeme uchovávať vaše osobné údaje v našich databázach pre prípad, že sa v budúcnosti objaví príležitosť, ktorá by vyhovovala vášmu profilu. Napríklad na základe vášho súhlasu budeme spracovávať vaše osobné údaje v súvislosti s posúdením vašej osoby pre budúce sezóny relácií a / alebo iných relácií, ktoré sme vytvorili my alebo iná Spriaznená spoločnosť. Citlivé osobné údaje (napr. Informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii) budeme v našej databáze uchovávať iba v prípade, že nám k tomu poskytnete výslovný súhlas, alebo k ich uchovávaniu máme iný zákonný dôvod (napríklad to vyžaduje zákon alebo aby sme mohli obhajovať náš právny nárok). Poskytnutie citlivých osobných údajov na účely budúcej spolupráce je dobrovoľné a založené na vašom súhlase. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po nevyhnutne dlhú dobu.

(iv) Prečo spracovávame vaše osobné údaje ?

Naše zmluvy s vami

Považujeme za nevyhnutné spracovávať vaše osobné údaje, aby sme mohli riadne plniť naše záväzky, vyplývajúce zo zmlúv s vami za týchto okolností:

a) Aby sme mohli riadne plniť všetky naše zmluvné povinnosti ktoré sú medzi nami; a

b) Ako súčasť ktorejkoľvek záväznej zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli v súvislosti s prihlásením, prispením a / alebo účasťou na našom programe alebo inej mediálnej produkcii.

Dodržiavanie platných zákonov

Spracovávame vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na dodržiavanie platných zákonov, ktoré sa vzťahujú na Spoločnosť, vrátane:

a) Overenia vašej identity;

b) Vykonávanie overovania a kontroly zameraných proti praniu špinavých peňazí, predchádzania zisťovania podvodov a vykonávania iných, zákonom požadovaných kontrol; a

c) Sprístupnenia vašich osobných údajov verejným orgánom, ak nás k tomu zaväzuje zákon (napr. organ verejnej moci alebo súd).

Naše oprávnené záujmy

Máme oprávnený záujem na tvorbe, produkcii a distribúcii audio-vizuálnych relácií, vrátane komerčného využitia, a preto sú pre našu produkciu nevyhnutné príspevky jednotlivcov "na obrazovkách“ Markízy alebo „mimo obrazovku“ pričom o týchto jednotlivcoch musíme spracovávať nevyhnutné osobné údaje

Ďalej veríme, že je v našom oprávnenom záujme (alebo záujme tretích osôb) aby sme spracovávali vaše osobné údaje, a to:

a) Aby sme vytvorili, produkovali a / alebo distribuovali audio-vizuálne programy (vrátane dokončených relácií a/alebo nezostrihaných záberov) pre komerčné účely, ako je spracovanie príspevkov jednotlivcov "na obrazovke“ alebo „mimo obrazovku“;

b) Aby sme mohli vykonávať casting pre naše televízne programy a aby sme casting vykonávali spravodlivo podľa informovaného rozhodnutia;

c) Aby sme zaistili presnosť obsahu v našich reláciách;

d) Aby sme posúdili vaše pokračovanie pôsobenia v relácii, do ktorého prispievate/účinkujete;

e) Aby sme vykonali overenie spoľahlivosti, rozumne a primerane vzhľadom na povahu a obsah relácie, do ktorého sa hlásite, ktorého cieľom je overenie pravdivosti informácií, ktoré ste nám poskytli a / alebo aby sme spracovali informácie, ktoré slúžia na overenie vašej schopnosti zúčastniť sa na výrobe/účinkovať v konkrétnej relácii;

f) Aby sme vám mohli poskytnúť dostatočnú starostlivosť (napríklad, ak budú súčasťou relácie nebezpečné činnosti, môžeme od vás vyžadovať informácie o vašom zdravotnom stave);

g) Aby sme mohli čeliť prípadnými otázkami alebo sťažnostiam v súvislosti s vašou účasťou v relácii alebo v reláciách;

h) Aby sme mohli rokovať s vašim agentom, ktorý vás zastupuje;

i) Aby sme mohli v našom filmovom archíve uchovávať danú reláciu a vaše osobné údaje s ním súvisiace, ak by sme chceli danú reláciu v budúcnosti znova vysielať alebo ju inak využiť na komerčné účely;

j) Aby sme mohli riadne viesť predpísané podnikateľské záznamy počas a po skončení vašej účasti v relácii; a

k) Aby sme mohli zabezpečiť vašu účasť na živom nahrávaní relácie.

Súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov

Čo sa týka vašich prihlášok a registrácií do našich televíznych relácií /programov (alebo do relácií našich Spriaznených spoločností), pre spracovanie vašich citlivých osobných údajov (informácie o zdravotnom stave, politických názoroch, sexuálnej orientácie a ak je to dôležité pre danú reláciu aj váš výpis z registra trestov) využívame výhradne váš výslovný súhlas, ktorý nám udeľujete na dobu  splnenia účelu spracúvania, na ktorý sa súhlas udeľuje. V takýchto prípadoch vás o jasný súhlas požiadame oddelene, vo chvíli keď nám tieto údaje poskytnete (napríklad v podobe zaškrtávacieho políčka vo formulári alebo prostredníctvom e-mailu pre zabezpečenie vášho výslovného súhlasu pre dané spracovanie). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu (GDPR.general@markiza.sk). Avšak táto skutočnosť nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného predtým, ako ste váš súhlas vzali späť, a ktoré je vykonávané podľa skutočností uvedených v nižšie uvedenej časti „Potrebujeme váš súhlas, aby sme vás mohli zaradiť do našich relácií a mediálnej produkcie?“

(v) Potrebujeme váš súhlas, aby sme vás mohli zaradiť do našich relácií a mediálnej produkcie ?

Môžu nastať okolnosti, za ktorých môžeme vytvoriť o konkrétnom jednotlivcovi reláciu, bez toho, aby nám poskytol súhlas, ak budeme postupovať v súlade s platnými zákonmi a inými regulačnými opatreniami.

V prípade ak ste s nami uzavreli zmluvu o účasti na výrobe (účinkovanie, účasť) niektorej našej relácii/programe alebo mediálnej produkcii, môžeme byť oprávnení vysielať danú reláciu alebo mediálnu produkciu bez ohľadu na to, že neskôr zmeníte názor ohľadom vašej účasti v tomto programe alebo mediálnej produkcii.

Vezmite prosím na vedomie, že v súvislosti s uchádzačmi, registrovanými osobami alebo účastníkmi, môžeme my alebo tretia strana, v určitých prípadoch, využiť určité výnimky z ochrany osobných údajov v súvislosti s novinárskou slobodou, právom na umelecký prejav alebo slobodou prejavu, v prípade , že sa objavíte v niektorom z našich reláciách alebo iných mediálnych produkciách (alebo reláciách či mediálnych produkciách Spriaznených spoločností).

Za rovnakých podmienok aké sú uvedené vyššie, v závislosti od druhu či povahy konkrétneho televízneho programu alebo inej mediálnej produkcie môžeme tiež odvysielať alebo inak zverejniť Vaše fotografie, videozáznamy, audiozáznamy alebo audiovizuálne záznamy.

Súčasne sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje v súvislosti s určitou produkciou, resp. nahrávať a zverejňovať tieto nahrávky na určité spravodajské, umelecké a / alebo literárne účely na základe zákonnej licencie.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že žiadna časť tejto Informácie nemá vplyv na naše autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k týmto produkciám a nahrávkam televíznych programov alebo iných mediálnych produkcií.

4. Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nie sú predmetom predaja tretím stranám.

V rámci Spoločnosti má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov alebo spolupracovníkov (ďalej len " Pracovníci ") podľa účelov spracúvania, ako napríklad oddelenie výbory, programu, právne, produkčné, spravodajské a IT oddelenie, a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Títo Pracovníci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Prijímajú sa vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Pracovníci Spoločnosti majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov Spoločnosti a iba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh.

Osobné údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom a / alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám vrátane:

(i) poskytovateľov služieb, ktorí Spoločnosti poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a obchodných zdrojov;

(ii) obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli (vrátane akýchkoľvek prihlásení sa k našim službám);

(iii) akýchkoľvek producentov, produkčných tímov alebo koproducentov, s ktorými vyrábame relácie;

(iv) čo sa týka osobných údajov žiadateľov, registrovaných osôb a účastníkov na účely televíznych relácií Spoločnosti, môžeme takéto údaje poskytovať tiež zástupcom tretích strán, poskytovateľom vstupeniek, a iným pridruženým organizáciám za účelom vybavenia vašej prihlášky, vášho vstupu alebo vašej žiadosti alebo nominácie do relácie, ktorej sa chcete zúčastniť. Avšak, ak využívame služby tretích strán na účely uvedené v Článku 4 (iv), sprístupňujeme im iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby;

(v) analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok;

Spoločnosť môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu našim spriazneným spoločnostiam (vrátane dcérskych spoločností a našej materskej holdingovej spoločnosti a jej dcérskych spoločností), ktoré sú uvedené tu: http://www.cetv-net.com („Spriaznené spoločnosti“). Vaše osobné údaje, vrátane citlivých údajov, zdieľame s našimi Spriaznenými spoločnosťami iba v prípade, ak ste na to poskytli predchádzajúci súhlas. S našimi pridruženými spoločnosťami máme prijaté primerané záruky na ochranu takto zdieľaných osobných údajov.

Osobné údaje môžeme zdieľať s našimi spriaznenými spoločnosťami a inými tretími stranami aj v súvislosti s určitými typmi transakcií, vrátane akejkoľvek transakcie zahŕňajúcej zmenu v riadení Spoločnosti, predaja jej aktív alebo reorganizácie obchodných činností.

Spoločnosť sa snaží o vykonanie hĺbkovej kontroly pri výbere svojich poskytovateľov služieb a vyžaduje, aby takíto poskytovatelia služieb dodržiavali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a aby osobné údaje spracúvali iba podľa pokynov Spoločnosti. Poskytovatelia služieb budú mať právo využívať subdodávateľov pri poskytovaní služieb Spoločnosti, pokiaľ bude subdodávateľ dodržiavať rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov ako samotní poskytovatelia služieb.

4b. Spoločná produkcia s TV NOVA
V prípadoch, kedy Markíza vytvára televízny program alebo inú mediálnu produkciu, či realizuje inú obdobnú aktivitu súvisiacu s produkciou v spolupráci s TV Nova s.r.o., IČO:45800456, so sídlom Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 – Hlubočepy (ďalej len „TV NOVA“), ktorá je jednou zo Spriaznených spoločností, vystupujú Markíza a TV NOVA vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom ako spoloční prevádzkovatelia. Pokiaľ sa prihlasujete, účinkujete alebo prispievate do týchto spoločných produkcií, obdržíte spravidla informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov od tej spoločnosti, u ktorej sa prihlasujete (registrujete) alebo ktorej zasielate Vaše príspevky.

U Uchádzačov, Účastníkov a Prispievateľov zo Slovenskej republiky to bude spravidla Markíza, ktorá Vás o spracovaní osobných údajov informuje prostredníctvom tejto informácie. Podmienky spracovania osobných údajov v TV NOVA nájdete na internetových stránkach TV NOVA: https://tv.nova.cz/gdpr

Spoločnosti Markíza a TV NOVA sú spriaznenými spoločnosťami, a teda sú viazané obdobnými technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami k zabezpečeniu osobných údajov. Pri zdieľaní a spracovaní Vašich osobných údajov postupujú podľa príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

5. Uchovávanie Vašich osobných údajov a prenos do zahraničia

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v rámci Európskej únie („ ") a Európskeho hospodárskeho priestoru („ EHP ").

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje prenesené a uložené mimo EÚ a EHP. Ak sa uskutočňuje prenos Vašich osobných údajov z Vašej krajiny do inej krajiny, môžu byť zákony a predpisy tejto krajiny odlišné (alebo môžu poskytovať menšiu ochranou) v porovnaní s krajinou, v ktorej sa nachádzate.

Naším zámerom je neprenášať Vaše osobné údaje mimo EHP bez prijatia primeraných ochranných opatrení vrátane: (i) rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie vo vzťahu k prijímajúcej krajine alebo krajinám; (ii) certifikácie v rámci tzv. "Privacy Shield"; (iii) primeraných záväzných vnútropodnikových pravidiel; (iv) schváleného kódexu správania so záväznými a vykonateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v krajine mimo EÚ a EHP; (v) schválených certifikačných mechanizmov so záväzným a vykonateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa uplatňovať v krajine mimo EÚ a EHP primerané záruky; alebo (vi) štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

Ak máte záujem zistiť viac informácií o každom takomto prenose a primeranej ochrane, môžete sa obrátiť na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) alebo na zodpovednú osobu skupiny CME (Central European Media Enterprises Group), ktorých kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

6. Vaše práva

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje alebo nie, o kópiu Vašich osobných údajov a / alebo ich opravu. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo na základe práva na prenosnosť o prenos Vašich osobných údajov iným subjektom. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (napríklad na účely priameho marketingu). Máme právo požiadať Vás o súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, pričom máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez negatívnych dôsledkov vo vzťahu k Vám. Máte tiež právo namietať spracúvanie, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu (ako je uvedené vyššie) a právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené a podliehajú platným zákonom a naradeniu o ochrane osobných údajov; napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami. Takisto, vaše právo na výmaz môže byť obmedzené, ak by výkon takéhoto práva znamenal nemožnosť plnenia zmluvy uzavretej medzi nami, ak sme k ďalšiemu uchovaniu osobných údajov viazaní zákonom alebo ak je ich uchovanie v našom oprávnenom záujme. Budete si musieť overiť svoje identifikačné údaje a v niektorých prípadoch nám budete musieť poskytnúť aj dodatočné informácie, aby sme Vám mohli na Vašu žiadosť odpovedať. Za odpoveď na Vašu žiadosť Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ tak neustanovuje zákon. Ak bude takýto poplatok účtovaný, bude primeraný Vašej žiadosti.

Za účelom uplatnenia týchto práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie. Veríme, že môžeme vyriešiť akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov. Máte však právo podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov. Sťažnosť môžete podať v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, kde pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na vykonanie účelov uvedených v tejto informácii a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov, vrátane dodržiavania minimálnych povinných lehôt uloženia a/alebo ak je to potrebné v súvislosti s uplatňovaním našich práv (a práv iných osôb). Vaše osobné údaje uchovávame počas doby trvania nášho zmluvného alebo predzmluvného vzťahu, počas trvania nášho oprávneného záujmu, alebo do času, kedy si prípadne vymažete svoj profil. Vezmite prosím na vedomie, že môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré boli anonymizované bez toho, aby sme Vám o tom poskytli ďalšie informácie.

Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne určenej doby. V takýchto prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb).

8. Ochrana údajov

Vaše údaje uchovávame na našich serveroch a serveroch poskytovaných tretími stranami (vrátane cloudových služieb poskytovaných tretími stranami). Používame vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu k nim. S poskytovateľmi serverových úložísk sme uzavreli zmluvy, ktoré obsahujú povinnosti týkajúce sa organizačného a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov. Všetky platobné transakcie budú šifrované (napr. pomocou protokolu TLS). Nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napríklad heslá), ktoré používate na prístup na našu webovú stránku.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, použijeme striktné postupy a bezpečnostné prvky na to, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

9. Ochrana osobných údajov detí

Sme zaviazaní k ochrane súkromia detí mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, získajte prosím súhlas vášho rodiča / poručníka / zákonného zástupcu, predtým, než nám poskytnete vaše osobné údaje. Urobíme patričné kroky k tomu, aby sme takýto súhlas overili, kontaktovaním vášho rodiča alebo poručníka alebo zákonného zástupcu, ktorého požiadame, aby svoj súhlas potvrdil. Rodičia, poručníci alebo zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek kontrolovať nastavenie týchto stránok.

10. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás na kontaktných údajoch ako je uvedené v časti Kontakty.

V prípade, že nás takto kontaktujete, prosím neuvádzajte žiadne citlivé osobné údaje (napríklad informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo iných presvedčení, zdravia alebo členstva v odboroch), rodné číslo alebo informácie o trestnej zodpovednosti..

***

Posledná aktualizácia: 25. mája 2018.

Tieto informácie môžeme z času na čas aktualizovať, pričom Vás budeme informovať o prípadných zmenách zverejnením nového znenia informácii na internetových stránkach markiza.sk a tiež na ďalších našich webových stránkach, prostredníctvom ktorých sa zaregistrujete ako uchádzač pre náš konkrétny program. Tieto Informácie odporúčame pravidelne sledovať z dôvodu prípadných zmien.