Informácie o spracúvaní osobných údajov

20. 05 2018 12:02 , článok bol aktualizovaný 27. 10 2022 13:51 |
mara_secure02.jpg
 


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/, 843 56 Bratislava („Markíza" alebo „my") ako prevádzkovateľ, Vám poskytuje tieto informácie s cieľom vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.

Tieto informácie Vám poskytneme na začiatku našej interakcie prostredníctvom našich webových stránok.

1. Na aké spracúvanie sa vzťahujú tieto informácie?

Tieto informácie sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov:

· Našich zmluvných partnerov, ako napríklad dodávateľov, predajcov a zákazníkov („Obchodné kontakty");

· Návštevníkov našich webových stránok na www.markiza.sk, www.tvnoviny.sk, www.voyo.sk („Používatelia");

· Používateľov našich mobilných aplikácií („Používatelia aplikácií")

·

· Účastníkov našich televíznych programov („Účastníci")

· Ak nespadáte do vyššie uvedených kategórií, kontaktujte prosím vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov na adrese GDPR.general@markiza.sk a my Vám poskytneme príslušné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa na Vás vzťahujú.

2. Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame keď s Vami komunikujeme, napríklad informácie nám poskytnete pri vypĺňaní formulárov na našich webových stránkach markiza.sk, tvnoviny.sk, www.voyo.sk („webová stránka") alebo oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach („sociálne siete") (keď sa zapojíte do diskusii alebo zverejníte svoj príspevok na sociálnych sieťach) alebo prostredníctvom telefonickej, e-mailovej alebo inej komunikácie. To zahŕňa informácie, ktoré uvediete pri registrácii na našich webových stránkach, pri prihlásení k odberu našich služieb, ak hľadáte program, ak ste užívateľom nami poskytovaných služieb, ak sa zúčastníte na diskusných fórach či iných sociálnych sieťach, ktoré fungujú na našich webových stránkach alebo sociálnych sieťach, ak sa zapojíte do súťaže, propagácie alebo prieskumu, vyplníte formuláre napríklad na casting do programu, ak nám pošlete námet na reportáž alebo iný príspevok a keď nahlásite problém s našimi webovými stránkami. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, finančné údaje a informácie o kreditnej karte, osobný popis a fotografiu, vek, dátum narodenia a pohlavie.

Nebudeme získavať ani spracúvať Vaše citlivé osobné údaje (napríklad informácie o zdraví, sexualite, rase alebo etnickom pôvode), pokiaľ (i) takéto citlivé osobné údaje nie sú potrebné na konkrétny účel, na ktorý spracúvame osobné údaje; (ii) ak to vyžaduje zákon; a / alebo (iii) ak ste nám poskytli svoj osobitný výslovný súhlas. Ak ste nám dobrovoľne poskytli údaje (vrátane citlivých osobných údajov) prostredníctvom našich webových stránok (napríklad dobrovoľným odoslaním citlivých osobných údajov do sekcie komentárov na webovej stránke) z vlastnej vôle a nie na našu žiadosť, vymažeme takéto osobné údaje z našich systémov, ak nepovažujeme spracúvanie takýchto údajov za nevyhnutné na legitímne účely. Ak ste sprístupnili takéto údaje verejnosti (napríklad na ploche so správami, ktorú môže verejnosť vidieť), tak v takom prípade budeme vymazávať iba údaje z našich webových stránok, ak si ich vymazanie vyžaduje zákon, alebo ak si ich neželáme uchovávať.

Zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, automaticky zhromažďujeme nasledujúce údaje:

• technické údaje, napríklad IP adresu, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, typy a verzie zásuvného modulu prehliadača, operačný systém a platformu, typ zariadenia a značku mobilného zariadenia; tieto údaje môžu zhromažďovať a spracúvať v našom mene súbory cookies tretích strán, pričom viac informácií nájdete na Pravidlá o používaní súborov cookies

• údaje o Vašej návšteve, ktoré môžu napríklad zahŕňať aj Uniform Resource Locators (URL), postup preklikávania ku, resp. cez a z našich webových stránok (vrátane dátumu a času), informácie alebo produkty, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali (vrátane top článkov, top kategórií, časov odozvy na stránky, chýb pri sťahovaní, dĺžky návštevy niektorých stránok (vrátane priemerného času stráveného na niektorých stránkach, prezeranie konkrétneho obsahu alebo videí), priemerný čas strávený na aplikácii a počet vzhliadnutí z takýchto aplikácií, priemerný počet článkov, ktoré ste si prezerali na našich webových stránkach, informácie o interakciách na stránke (ako napríklad rolovanie, počet kliknutí a umiestnenie ukazovateľa myši), metódy používané na odchod zo stránky, údaje o správaní užívateľov, a telefónne číslo používané na volanie alebo e-mailovú adresu, pomocou ktorej ste sa obrátili na našich zástupcov služieb zákazníkom.

V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje od našich spriaznených spoločností v rámci skupiny spoločností podliehajúcich CME Media Enterprises BV (Holandsko) (t.j podniky vlastnené alebo kontrolované CME Media Enterprises BV vrátane jej dcérskych spoločností v strednej a východnej Európe) („spriaznené spoločnosti") alebo od tretích strán: ako napríklad obchodných partnerov, subdodávateľov technických, platobných a dodacích služieb, reklamných sietí, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov vyhľadávania informácií a kreditných referenčných agentúr. Vaše osobné údaje môžeme získať napríklad aj od castingovej agentúry (ako poskytovateľa služieb v tejto oblasti) pri hľadaní účastníkov do našich televíznych programov. Pri návšteve a registrácii na našej online platforme môžeme získať Vaše osobné údaje aj od poskytovateľa služieb v oblasti sociálnych médií.


Ak získame Vaše osobné údaje od našich spriaznených spoločností alebo tretej strany, poskytneme Vám všetky príslušné informácie o spracúvaní pri najbližšej možnej príležitosti, v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca po získaní Vašich osobných údajov vrátane kategórií osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, účelu spracúvania a jeho právneho základu.

3. Ako používame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe

Všeobecne

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom plnenia zmluvy; plnenia zákonnej povinnosti (napríklad zákony týkajúce sa zamestnanosti, účtovníctva, auditu, monitorovania rovnakých príležitostí); ak je to nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a Vaše záujmy (napríklad na odhaľovanie a prevenciu podvodov alebo bezpečnostnej siete a IT bezpečnosti), pokiaľ Vaše základné práva neprevážia nad týmito záujmami; ak je to nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov (alebo niekoho iného); a / alebo ak je to potrebné vo verejnom záujme alebo na úradné účely.

Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu, ktorý je pre Vás a Váš počítač čo najefektívnejší; s cieľom zlepšiť našu webovú stránku a jej funkčnosť; pre správu našich webových stránok; pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu a štatistické účely a prieskumy; pre marketing vrátane cielených marketingových účelov tak, aby sme Vám ponúkali marketingový obsah, ktorý Vás zaujíma; s cieľom udržať našu webovú stránku v bezpečí.

V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje iba s Vaším súhlasom. V takýchto prípadoch budeme pri poskytnutí Vašich osobných údajov samostatne žiadať o Váš jasný súhlas. Váš súhlas budete môcť kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na emailovej adrese GDPR.general@markiza.sk alebo poštou na adresu MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava.Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť žiadneho spracúvania, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

V prípade ak sa osobné údaje požadujú z dôvodu plnenia zákonných alebo zmluvných povinností, poskytnutie osobných údajov je povinné. To znamená, že ak takéto osobné údaje nebudú poskytnuté, nebudeme môcť plniť náš zmluvný vzťah, ani plniť povinnosti, ktoré sú nám uložené. Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytovanie osobných údajov dobrovoľné a nemusíte ich poskytnúť.

Vaše osobné údaje ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje a adresa bydliska môžeme spracúvať tiež za účelom potenciálneho uplatňovania našich práv alebo nárokov voči Vám v budúcnosti. Toto spracúvanie je založené na našich oprávnených záujmoch, ktoré spočívajú v presadzovaní našich práv v prípadných sporoch.

Najčastejšie použijeme Vaše osobné údaje za nasledujúcich okolností:

a. Obchodné kontakty:

Na účely poskytovania služieb a/alebo doručenia tovarov a/alebo oficiálnej komunikácie za účelom PR alebo informovania verejnosti (priamo oslovením novinárov, redakcií alebo cez tzv. media houses) o aktualitách v súvislosti s Markízou a/alebo uskutočnenia platieb podľa príslušných zmlúv, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, ako sú napríklad identifikačné údaje, vrátane identifikačného čísla Spoločnosti, obchodné kontaktné údaje (telefónne číslo, email), údaje o bankovom spojení a daňové identifikačné číslo. Toto spracúvanie je založené na (i) plnení zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, (ii) plnení zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje a (iii) našom oprávnenom záujme.

V niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje ako meno a kontaktné údaje zamestnancov alebo dodávateľov našich Obchodných kontaktov na účely komunikácie spojenej s plnením zmluvy. Toto spracúvanie je založené na (i) plnení zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, (ii) plnení zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje a (iii) našom oprávnenom záujme.

Keďže ste naším Obchodným kontaktom, môžeme Vám zasielať marketingovú komunikáciu o našich nových produktoch a službách. Ak si už túto komunikáciu neželáte, môžete sa odhlásiť od doručovania marketingu na emailovej adrese GDPR.general@markiza.sk.

b. Používatelia a zákazníci:

Na účely poskytovania služieb môžeme spracúvať Vaše osobné údaje (vrátane prihlásení), ako napríklad identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o bankovom spojení. Toto spracúvanie je založené na plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Používatelia (predovšetkým odberatelia), alebo zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V prípade, ak medzi nami vznikol zmluvný vzťah, môžeme Vás na základe nášho oprávneného záujmu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. kontaktovať prostredníctvom e mailu, SMS alebo push notifikácie prostredníctvom mobilnej aplikácie (podľa potreby) s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho predaja alebo rokovania o predaji, pokiaľ ste takéto použitie údajov skôr neodmietli, resp. skôr nenamietali. Ak ste si nainštalovali mobilnú aplikáciu a chcete zablokovať prijímanie push notifikácii, môžete si zmeniť nastavenie buď v mobilnom zariadení alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na meranie alebo pochopenie Vášho preferovaného programového obsahu a na poskytnutie relevantného obsahu; aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, ak sa tak rozhodnete; meranie alebo pochopenie účinnosti reklamy; a podávať návrhy a odporúčania Vám i ostatných užívateľov našich webových stránok o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať.

c. Účastníci:

V súvislosti s Vašou účasťou a/alebo zúčastnením sa na produkcii alebo nakrúcaní televízneho programu alebo inej mediálnej produkcii môžeme zhromažďovať a spracúvať Vaše osobné údaje na účely registrácie, účasti alebo zúčastnení sa na takejto produkcii alebo nakrúcaní a na účely súvisiacej komunikácie s Vami. Toto spracúvanie je založené na plnení zmluvy, ktorej ste ako účastník zmluvnou stranou (napríklad, keď podpíšete príslušný formulár o účasti pred takouto účasťou) alebo na základe súhlasu, ktorý nám poskytnene a to za účelom zaradenia do kastingovej databázy.

V závislosti od charakteru alebo povahy konkrétneho televízneho programu alebo inej mediálnej produkcie môžeme použiť Vaše fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy alebo audiovizuálne záznamy v súlade s Vaším súhlasom, aj keď v mnohých prípadoch Váš súhlas nepotrebujeme a máme povolenie spracúvať Vaše osobné údaje týkajúce sa konkrétnej produkcie, nakrúcania a komunikácie takýchto záznamov verejnosti bez Vášho súhlasu na umelecké účely, pre tlačové, filmové a televízne spravodajstvo. Aby sme predišli pochybnostiam, nič v týchto informáciách nemá vplyv na naše autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vo vzťahu k takýmto produkciám a nahrávkam.

d. Používatelia aplikácií:

V súvislosti s používaním našich mobilných aplikácií môžeme zhromažďovať a spracúvať Vaše osobné údaje, ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie o debetnej alebo kreditnej karte a geolokačné údaje, ak:

• sa zaregistrujte na používanie našich mobilných aplikácií (vrátane bezplatných skúšobných verzií) a poskytnete nám Vaše údaje;

• uvediete komentár, hodnotenie alebo iný príspevok pomocou našich mobilných aplikácií;

• s nami komunikujete prostredníctvom našich mobilných aplikácií;

• s nami komunikujte inými prostriedkami, ako napríklad telefonicky, faxom, SMS, e-mailom, sociálnymi médiami alebo poštou vo vzťahu k mobilnej aplikácii;

Toto spracúvanie je založené na (i) plnení zmluvy, ktorej ste ako Používateľ aplikácie zmluvnou stranou na základe registrácie v danej mobilnej aplikácii; (ii) našich oprávnených záujmoch preveriť používateľské účty na území, v ktorom máte obvyklý pobyt, za účelom odhaľovania a predchádzania podvodom; a/alebo (iii) zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

4. Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám.

V rámci Spoločnosti má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov ako napríklad obchodné, právne, produkčné, spravodajské a IT oddelenie, a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Prijímajú sa vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Zamestnanci Spoločnosti majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov Spoločnosti a iba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám vrátane:

(i) poskytovateľov služieb, ktorí Spoločnosti poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a obchodných zdrojov;

(ii) obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli (vrátane akýchkoľvek prihlásení sa k našim službám);

(iii) inzerentov a reklamných sietí, ktorí vyžadujú Vaše osobné údaje za účelom výberu a zobrazenia relevantných reklám avšak našim inzerentom neposkytujeme informácie o identifikovateľných jednotlivcoch, ale poskytujeme im výlučne súhrnné informácie o našich užívateľoch (napríklad ich môžeme informovať, že 500 ľudí vo veku do 30 rokov kliklo na reklamu v daný deň). Tieto agregované informácie môžeme použiť aj na to, aby sme inzerentom pomohli osloviť konkrétnu cieľovú skupinu. Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, môžeme využiť za účelom toho, aby sme umožnili našim inzerentom zobraziť ich reklamu ich preferovanej cieľovej skupine;

(iv) analytikov a poskytovateľov vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok;

Spoločnosť môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu našim spriazneným spoločnostiam, ktoré sú uvedené tu: http://www.cetv-net.com. S našimi pridruženými spoločnosťami máme prijaté primerané záruky na ochranu takto zdieľaných osobných údajov.

Osobné údaje môžeme zdieľať s našimi spriaznenými spoločnosťami a inými tretími stranami aj v súvislosti s určitými typmi transakcií, vrátane akejkoľvek transakcie zahŕňajúcej zmenu v riadení Spoločnosti, predaja jej aktív alebo reorganizácie obchodných činností.

Spoločnosť sa snaží o vykonanie hĺbkovej kontroly pri výbere svojich poskytovateľov služieb a vyžaduje, aby takíto poskytovatelia služieb dodržiavali primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a aby osobné údaje spracúvali iba podľa pokynov Spoločnosti. Poskytovatelia služieb budú mať právo využívať subdodávateľov pri poskytovaní služieb Spoločnosti, pokiaľ bude subdodávateľ dodržiavať rovnaké povinnosti v oblasti ochrany údajov ako samotní poskytovatelia služieb.

5. Uchovávanie Vašich osobných údajov a prenos do zahraničia

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v rámci Európskej únie („") a Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA"). Informácie získané tretími stranami prostredníctvom cookies (napr. aplikácie Google Double Click for Publishers) však vo všeobecnosti zobrazia návštevnosť z dátového centra, ktoré je najbližšie k miestu, z ktorého pochádza návštevnosť. To znamená, že tieto informácie, vrátane návštevnosti týkajúcej sa reklám, môžu byť spracúvané servermi umiestnenými v EHP a môžu byť prenesené mimo EHP. Viac informácií nájdete v Smernici o používaní súborov cookies Pravidlá o používaní súborov cookies.

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje prenesené a uložené mimo EÚ a EHP. Ak sa uskutočňuje prenos Vašich osobných údajov z Vašej krajiny do inej krajiny, môžu byť zákony a predpisy tejto krajiny odlišné (alebo môžu poskytovať menšiu ochranou) v porovnaní s krajinou, v ktorej sa nachádzate.

Naším zámerom je neprenášať Vaše osobné údaje mimo EHP bez prijatia primeraných ochranných opatrení vrátane: (i) rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie vo vzťahu k prijímajúcej krajine alebo krajinám; (ii) certifikácie v rámci tzv. „Privacy Shield"; (iii) primeraných záväzných vnútropodnikových pravidiel; (iv) schváleného kódexu správania so záväznými a vykonateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v krajine mimo EÚ a EHP; (v) schválených certifikačných mechanizmov so záväzným a vykonateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa uplatňovať v krajine mimo EÚ a EHP primerané záruky; alebo (vi) štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

Ak máte záujem zistiť viac informácií o každom takomto prenose a primeranej ochrane, môžete sa obrátiť na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) alebo na zodpovednú osobu Spoločnosti CME, ktorých kontaktné údaje nájdete v časti Kontakty.

6. Vaše práva

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje alebo nie, o kópiu Vašich osobných údajov a/alebo ich opravu. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo na základe práva na prenosnosť o prenos Vašich osobných údajov iným subjektom. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (napríklad na účely priameho marketingu alebo vykonávanie automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania)). Máme právo požiadať Vás o súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, pričom máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez negatívnych dôsledkov vo vzťahu k Vám. Máte tiež právo namietať spracúvanie, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu (ako je uvedené vyššie) a právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami. Budete si musieť overiť svoje identifikačné údaje a v niektorých prípadoch nám budete musieť poskytnúť aj dodatočné informácie, aby sme Vám mohli na Vašu žiadosť odpovedať. Za odpoveď na Vašu žiadosť Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ tak neustanovuje zákon. Ak bude takýto poplatok účtovaný, bude primeraný Vašej žiadosti.

Za účelom uplatnenia týchto práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie. Veríme, že môžeme vyriešiť akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov. Máte však právo podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov. Sťažnosť môžete podať v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, kde pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na vykonanie účelov uvedených v tejto informácii a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov, vrátane dodržiavania minimálnych povinných lehôt uloženia a/alebo ak je to potrebné v súvislosti s uplatňovaním našich práv (a práv iných osôb). Napríklad ak ste naším Obchodným kontaktom, uchovávame Vaše osobné údaje počas doby trvania nášho zmluvného vzťahu. Keď s Vami, ako s Obchodným kontaktom, máme trvalejší obchodný vzťah (napríklad ak môžeme používať Vaše rovnaké osobné údaje v rôznych zmluvách s Vami), budeme uchovávať Vaše údaje až do skončenia nášho zmluvného vzťahu, najmenej však počas doby, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy a v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov. Ak ste Používateľ aplikácií, budeme Vaše osobné údaje uchovávať počas doby, kedy máte mobilnú aplikáciu stiahnutú, najmenej však počas doby, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy a v súlade s našou Smernicou o uchovávaní údajov. Ak máte záujem zistiť viac informácií o tom, ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese GDPR.general@markiza.sk. Vezmite prosím na vedomie, že môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré boli anonymizované bez toho, aby sme Vám o tom poskytli ďalšie informácie.

Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne určenej doby. V takýchto prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb).

8. Ochrana údajov

Vaše údaje uchovávame na našich serveroch a serveroch poskytovaných tretími stranami (vrátane cloudových služieb poskytovaných tretími stranami). Používame vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu k nim. S poskytovateľmi serverových úložísk sme uzavreli zmluvy, ktoré obsahujú povinnosti týkajúce sa organizačného a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov. Všetky platobné transakcie budú šifrované (napr. pomocou protokolu TLS). Vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napríklad heslá), ktoré používate na prístup na našu webovú stránku.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, použijeme striktné postupy a bezpečnostné prvky na to, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

9. Ochrana osobných údajov detí

Na webových stránkach Spoločnosti vedome nezhromažďujeme osobné údaje umožňujúce identifikáciu osôb mladších ako 16 rokov. Ak má rodič alebo opatrovník vedomosť o tom, že jeho/jej deti poskytli Spoločnosti svoje osobné údaje, mali by Spoločnosť okamžite informovať. Ak Spoločnosť zistí, že osoba mladšia ako 16 rokov poskytla svoje osobné údaje, takéto osobné údaje okamžite vymaže zo svojich serverov, pokiaľ rodič alebo opatrovník neudelil výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa na stanovené účely.

10. Cookies a widgety sociálnych médií

Naša webová stránka používa cookies na to, aby Vás odlíšila od ostatných užívateľov našich webových stránok. Pomôže nám to zabezpečiť Vám dobrý dojem pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožní zlepšiť naše stránky. Toto spracúvanie je založené na Vašom súhlase, ktorý ste nám poskytli na našej webovej stránke prostredníctvom nastavení vo svojom prehliadači. Podrobné informácie o cookies ktoré používame, ako dlho ich používame a účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v rámci pravidiel o používaní súborov cookies Pravidlá o používaní súborov cookies.

Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií: ako napríkladodkaz na Facebook alebo YouTube.Tieto funkcie môžu získavať Vaše údaje: ako napríklad IP adresy a webové stránky, ktoré ste navštívili, a môžu umiestňovať cookies za účelom správneho fungovania týchto funkcií. Spracúvanie údajov prostredníctvom interakcie s týmito funkciami sa riadi informáciami o spracúvaní osobných údajov príslušného poskytovateľa týchto funkcií (viď časť ohľadom Vašich práv vyššie).

11. Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Spoločnosti. Po kliknutí na odkaz inej webovej stránky budete presmerovaní na webovú stránku tretej strany. Ak navštívite niektorú z uvedených webových stránok, mali by ste si prezrieť informácie o spracúvaní osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice a postupy iných spoločností. Naša Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad a žiadnu zodpovednosť za obsah, postupy a praktiky vo vzťahu k ochrane osobných údajov na stránkach alebo pri službách tretích strán.

12. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás na kontaktných údajoch ako je uvedené v časti Kontakty

V prípade, že nás takto kontaktujete, prosím neuvádzajte žiadne citlivé osobné údaje (napríklad informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského vyznania alebo iných presvedčení, zdravia alebo členstva v odboroch), rodné číslo alebo informácie o trestnej zodpovednosti.

Tieto informácie môžeme z času na čas aktualizovať, pričom Vás budeme informovať o prípadných zmenách zverejnením nových informácii na našej webovej stránke http://osobneudaje.markiza.sk.Tieto Informácie odporúčame pravidelne sledovať z dôvodu prípadných zmien.